Alles
samen
goed
geregeld
Fiscus en echtscheiding
Gepubliceerd op: 6 juli 2014

Fiscale regels zijn vaak ongelooflijk ingewikkeld. Als ouders uit elkaar gaan kan het nog ingewikkelder worden. De ‘kindregelingen’ gaan veranderen. Momenteel zijn er 11 fiscale regelingen die ouders in de kosten ten behoeve van hun kinderen tegemoet komen:
1. De kinderbijslag;
2. Het kindgebonden budget;
3. De kinderopvangtoeslag;
4. Een aanvulling op een sociaal-minimum uitkering voor alleenstaande ouders;
5. De Tegemoetkoming onderwijs- en schoolkosten WTOS;
6. De Tegemoetkoming ouders thuiswonende gehandicapte kinderen TOG;
7. De alleenstaande ouderkorting;
8. De aanvullende alleenstaande ouderkorting;
9. De inkomensafhankelijke combinatiekorting;
10. De aftrek levensonderhoud kinderen tot 21 jaar;
11. De ouderschapsverlofkorting.

De bekendste zijn de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de kinderopvang toeslag en de studiefinanciering. Deze regelingen worden met ingang van 1 januari 2015 vereenvoudigd en versoberd. Het betekent dat met name alleenstaande ouders die een uitkering krijgen minder gaan ontvangen.

Wat gaat er veranderen?
Op 24 juni 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet hervorming Kindregelingen. Het voorstel is op 11 maart 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. Doel van het wetsvoorstelte bevorderen is om de beschikbare middelen op een rechtvaardige en effectieve manier in te zetten voor inkomensondersteuning aan ouders en om arbeidsparticipatie van ouders.

Ouders krijgen vanaf 2015 te maken met maximaal 4 regelingen:
• de kinderbijslag,
• het kindgebonden budget,
• de inkomensafhankelijke combinatiekorting en
• de kinderopvangtoeslag.

In totaal blijven er 5 regelingen bestaan. De 5e regeling betreft de gratis schoolboeken. Omdat de regeling omtrent de gratis schoolboeken via de scholen loopt en niet via de fiscus, gaan we daar verder niet op in.

Met deze hervorming wordt de armoedeval voor alleenstaande ouders die vanuit een bijstandsuitkering gaan werken opgelost, de financiële prikkel om te gaan werken wordt sterker. De overige regelingen verdwijnen, of ze gaan op in andere regelingen. Daarnaast veranderen sommige regels rond de kinderbijslag en het kindgebonden budget. De combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag wijzigen niet.

• Alleenstaande ouders krijgen vanaf 1 januari 2015 extra kindgebonden budget. De aanvulling voor alleenstaande ouders met een minimumuitkering en de fiscale korting voor alleenstaande ouders verdwijnen. Voor alleenstaande ouders in de bijstand komt een overgangsregeling tot 1 januari 2016.
• Het budget van de tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) voor kinderen jonger dan 17 jaar gaat per 1 augustus 2015 op in het kindgebonden budget. Het bedrag voor alle kinderen van 16 en 17 jaar gaat omhoog.
• De inkomensgrens van het kindgebonden budget gaat per 1 januari 2015 naar beneden. Hierdoor krijgen mensen met een inkomen boven deze grens minder tegemoetkoming.
• De bedragen voor het 1e en 2e kind gaan per 1 januari 2015 omhoog.
Per 1 januari 2015 worden de (aanvullende) alleenstaande ouderkorting en de ouderschapsverlofkorting afgeschaft. Dit geldt ook voor de aftrek voor het levensonderhoud van kinderen. Voor meer informatie verwijzen wij graag naar een overzichtelijke site, de tool kindregeling, waar per regeling een korte toelichting wordt gegeven.
Contact